Najnowsze wpisy


paź 15 2008 PG
Komentarze: 1

Politechnika Gdańska – (PG) to jedna z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Wyższa uczelnia o profilu technicznym założona przez Niemców w Gdańsku 6 października 1904 roku, poszerzona w latach 1921-1922. Na mocy dekretu (z mocą ustawy) Rady Ministrów z 24 maja 1945 istnieje jako uczelnia polska.

Politechnika Gdańska jest autonomiczną uczelnią państwową i obejmuje 9 wydziałów, na których studiuje ponad 18 tysięcy studentów na studiach inżynierskich, magisterskich i doktoranckich realizowanych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Dyplom ukończenia posiada wysoką rangę również za granicą, a w ogólnopolskich rankingach uczelnia zajmuje od dawna jedno z czołowych miejsc.

Politechnika Gdańska to jeden z najważniejszych ośrodków naukowych w Polsce. Na uczelni zatrudnionych jest ogółem 2553 pracowników, w tym 1193 nauczycieli akademickich (108 profesorów tytularnych, 140 doktorów habilitowanych oraz 592 doktorów). Większość wydziałów posiada pełne prawa akademickie, co oznacza, że mogą nadawać tytuły zawodowe (inżyniera i magistra inżyniera), a także stopnie naukowe (doktora i doktora habilitowanego). Działalność naukowa pracowników jest bardzo aktywna, czego dowód stanowi ukazywanie się corocznie kilku tysięcy publikacji, w znacznej części w renomowanych czasopismach międzynarodowych (z tzw. listy filadelfijskiej), a także liczne nagrody naukowe, patenty i wdrożenia. Kadra politechniczna aktywnie uczestniczy w działalności naukowej na poziomie światowym. Politechnika Gdańska sama jest organizatorem wielu krajowych i międzynarodowych konferencji, sympozjów i seminariów, realizuje liczne projekty celowe dla regionu i gospodarki, a specjaliści pracujący w uczelni są często zapraszani jako wykładowcy w zagranicznych uczelniach czy liczący się eksperci. Jako uznany, w kraju i na świecie, ośrodek akademicki prowadzi współpracę z ponad 80 uczelniami i wieloma placówkami naukowo-badawczymi. Na szeroką skalę prowadzona jest wymiana międzynarodowa studentów i pracowników. Dział Współpracy z Zagranicą zbiera i udostępnia informacje o programach międzynarodowych, możliwościach uzyskania stypendiów zagranicznych i zaproszenia stypendystów spoza Polski.

Obecnym rektorem uczelni jest prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk.

W roku 1995 na terenie uczelni powstała tzw. Wirtualna Polska – siedziba dzisiejszego portalu, w który ów projekt się przerodził, do dziś znajduje się w jednej z byłych stołówek akademickich Politechniki.

 

[ŹR: wikipedia]

 

pg

qwertasdf : :